اگر در یک شرکت پیمانکاری مشغول هستید مسلما بهترین تعریف را از خودتان و کاری که انجام می دهید دارید!

ولی برای اطلاع سایر دوستان تعریف دقیق پیمانکار با توجه به ماده7 نشریه شماره 4311 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به شرح زیر است:

پیمانکار شخص حقیقی و یا حقوقی است که سوی دیگر امضا کنندگان پیمان است واجرای موضوع پیمان را بر عهده گرفته است(براساس اسناد و مدارک پیمان).نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانکار در حکم پیمانکار می باشند.